Boka kurs

Våra UGL-handledare

Våra UGL handledare har mångåriga erfarenheter av att jobba med UGL utbildningar och andra former av grupprocesser. Ottsjöakademin jobbar också med många andra grupputvecklingsprocesser som ledningsgrupps-, arbetsgrupps- och projektgruppsutveckling.

Parallellt med detta jobbar vi med individhandledning, konflikthantering, andra ledarskapsutbildningar och organisationsutvecklingsinsatser. Vi är övertygade om att denna bredd i vår verksamhet också gagnar genomförandet av UGL och samspelet mellan oss handledare.

Hos oss är det därför viktigt att handledarna inte jobbar med för många eller för ensidigt med UGL kurser under ett år utan också jobbar med coaching i andra processammanhang med individ, grupp och konflikthantering. Handledarna vid våra UGL kurser består alltid av en kvinna och en man. Vi lägger stor vikt vid att säkerställa att varje handledarpar genom sitt samspel har förmågan att hålla samman gruppen, stötta samspelet och hantera konflikter samt att kunna se och hantera deltagarnas reaktioner och känslouttryck.

Ottsjöakademin arbetar med en konsultgrupp av mycket kompetenta och erfarna UGL handledare som anlitas i våra UGL-utbildningar men också i våra andra konsultuppdrag.

Önskar du få mer information om våra UGL-handledare, kontakta UGL- ansvarig Lasse Karlsson, på telefon 08-647 81 31, mobil 0706-84 84 14 eller lasse.karlsson@ottsjoakademin.se

Referenser

Vi lämnar gärna CV på våra handledare och referenser från tidigare kursdeltagare som har haft de handledare som ska leda kursen du är intresserad av.

Våra UGL-handledare - Ottsjöakademin

Lasse Karlsson
VD och grundare av Ottsjöakademin. Lasse är samhälls- och beteendevetare med psykoterapeututbildning (steg 1) och har under 25 år arbetat som konsult inom organisations-, ledar- och grupputveckling. Lasse har egen chefs- och ledningsgruppserfarenhet och har därutöver arbetat som högstadielärare, talskrivare och informatör. I sina konsultuppdrag arbetar han framför allt med ledningsgrupps- och arbetsgruppsutveckling, individuell ledarutveckling och chefscoaching samt konflikthantering.

Ingrid Waldenström
Har en magisterexamen med inriktning på ledarskap. Ingrid har mångårig erfarenhet som pedagog och konsult också med fokus på uterummet som arena för lärande och ledarskap. Ingrid har egen chefs- och ledarerfarenhet och jobbar främst med grupp- och ledarskapsutveckling med tonvikt på pedagogiska processer och pedagogiskt ledarskap.

Ingrid har jobbat som lärare på Södertörns högskola och har också en gedigen erfarenhet i olika ledarroller i kommuner och idéburna organisationer kring verksamhets- och kompetensutveckling.

Ingrid började arbeta som UGL handledare 2003 och är om certifierad för den uppdaterade versionen av UGL, kallat UGL 2008

Ann-Kristin Larsson
Civilekonom och samtalsterapeut med egen chefs- och ledarerfarenhet. Anki har gedigen erfarenhet som ledarskapskonsult och arbetar främst med ledar-, grupputveckling och chefshandledning.

Anki började arbeta som UGL-handledare år 2003 och har även certifierats för den uppdaterade versionen av utbildningen kallat UGL 2008. 

Andra verktyg hon använder och certifierats för är bland annat att hon är certifierad handledare för SDI (Strength Deployment Inventory) samt för GDQ (Group Development Questionnaire) av Susan Wheelan.

Anki är även diplomerad Coach enligt International Coach Federation (ICF) samt certifierad användare av personlighetstestet Understanding Personal Potential (UPP).

Eva C Johansson
Har en fil.kand. och har arbetat som lärare och i folkrörelser med inriktning på människors engagemang och personliga utveckling. Sedan 1988 arbetar Eva som konsult inom ledarskap, medarbetarskap, grupputveckling och konflikter. Utöver arbetet som konsult är Eva även konstnär.

Eva C Johansson är certifierad UGL-handledare sedan år 2003 och även certifierad enligt den uppdaterade UGL 2008. Hon är även certifierad handledare för The Human Element.

Till hennes övriga certifieringar hör MBTI (Myers Briggs Type Indicator), SDI (Strength Deployment Inventory), PULS och Element B. Hon är även användare av TeamSynk och GroupSynk.

Våra UGL-handledare - Carraria

Carriaria är Ottsjöakademins samarbetspartner vid UGL-utbildningar. Läs mer om Carraria här.

Berit Färnlycke
Har erfarenhet av att vara anställd både inom privat näringsliv, kommunal verksamhet och landstinget.Hennes befattningar har inkluderat säljare, tandsköterska, distriktschef, regionchef och VD. Sedan 1997 har Berit drivit eget företag med b.la grupputveckling, förändringsarbete, handledning och UGL-kurser. Berit är ICF-diplomerad coach och utbildad i MI-Motiverande samtal, KBT, och debriefing.

Berit började arbeta som UGL-handledare år 2000 och är omcertifierad för den uppdaterade versionen av utbildningen, UGL 2008.

Berit är certifierad i instrument/koncept SDI (Strength Deployment Inventory), IDI (Interpersonal Dynamics Inventory), LoS (Ledarskap och Självkännedom), SL (Situationsanpassat Ledarskap) och Debriefing.

Ulf Eneroth
Har egen erfarenhet av arbete i chefspositioner genom sin bakgrund som yrkesofficer och idrottslärare.Sedan 1986 är han även utbildad UGL-handledare.

Idag är han även handledare för den fördjupade UGL-kursen kallad FUGL (Fördjupad Utveckling av Grupp och Ledare) samt för handledarutbildningen kallad HUGL, där han utbildar nya UGL- handledare.

Ulf är även certifierad, sedan 2006, i användandet av SDI, Strength Deployment Inventory, samt i utbildningen UL, Utvecklande Ledarskap.

För närvarande driver han eget utbildningsföretag inom utveckling av ledarskap, personlig utveckling och gruppdynamik.

Bi Dahlborg
Bi är skådespelerska som bland annat fått TCO:s kulturstipendium och medverkat i många teaterföreställningar runt om i landet. Hon är även verksam som konferencier i samband med olika företagsevenemang. Sedan år 2000 samarbetar hon med Kungliga Musikhögskolan för att genom bland annat lek och mental träning hitta nya inlärningsmetoder i skolan.

Bi är även genom Svenska Försvaret utbildad debriefing-handledare, inkluderande krishantering. På Skandinaviska Ledarhögskolan har hon även utbildat sig inom avslappning, stresshantering och mental träning.

Bi började arbeta som UGL handledare år 2001 och omcertifierad för att använda den senaste versionen av UGL, UGL 2008. Bi är också certifierad i SDI

Hennes nuvarande arbete utöver utveckling av ledare och medarbetare är uppdrag som skådespelare, vigselförrättare och begravningsofficiant.

Bengt Froste
Bengt har en bakgrund som officer med erfarenhet av ledarskap i olika nivåer. Idag jobbar han som ledarskapskonsult med fokus på personlig utveckling och grupputveckling Han arbetar även utbildningar i debriefing och krishantering.

Sedan år 1990 är Bengt certifierad UGL-handledare, Han utbildar även inom den fördjupade utbildningen kallat FUGL, Fördjupad Utveckling av Grupp och Ledare.

Bengt är omcertifierad för att kunna genomföra UGL enligt den nya versionen, kallad UGL 2008. Bengt har också på uppdrag av Försvarshögskolan genomfört utbildning och omcertifiering av befintliga UGL handledare. År 2005 certifierade han sig även som handledare för SDI, Strength Deployment Inventory.