Boka kurs

Teambuilding med
personlighetskartläggning SDI

Satsa en dag med din ledningsgrupp, styrelse eller arbetsgrupp. Ni kommer inte att ångra er.

SDI är ett kartläggningsverktyg med syfte att förstå vilka drivkrafter och motiverande värdesystem som ligger bakom mitt eget och andras beteenden. Det är ett kraftfullt och dynamiskt verktyg att se på mellanmänskliga relationer i syfte att bygga kommunikation, tillit, empati och effektiva relationer. SDI är baserad på Relationship Awareness Theory, RAT. Teorin är utvecklad genom dr Elias. H. Porters akademiska forskning och vardagliga kliniska erfarenheter.

SDI kartlägger individens motivations mönster och hjälper människor att komma underfund med sina starka sidor i relation till andra människor dels när allting går bra men också när man hamnar i en konfliktsituation. Analysen beskriver våra individuella konfliktmönster och hur vi kan se på våra personliga styrkor men också vad som händer i relationen till andra när vi överdriver och/eller fel använder våra styrkor. SDI är ett väl beprövat verktyg som utvecklar medarbetarnas samarbetsförmåga, och sänker kostnaderna för konflikter.

Ta vara på gruppens styrkor och olikheter
Teambuilding handlar mycket om att upptäcka men också integrera gruppens olika styrkor och drivkrafter. Samspelet på jobbet kan bli ansträngt och ineffektivt om vi utgår ifrån att alla andra är som jag själv.

Konflikter finns och är en naturlig del i alla gruppers utveckling. Många konflikter handlar om bristande förståelse för andra människors beteende. Vi betraktar beteendet utifrån våra egna behov och önskemål och inser inte att andra personer har andra drivkrafter och önskemål än mina egna. Lär känna dina och andras konfliktmönster.

En teambuilding med SDI ger teamet och dig som individ

  • Mer arbetsglädje och ökad effektivitet
  • Ökad förståelse för mänskliga olikheter
  • Ökad färdighet att hantera relationer framgångsrikt
  • Insikt om dina och dina kollegers styrkor
  • Smidigare samarbete och kommunikation
  • Utvecklad förmåga att förebygga och lösa konflikter
  • Möjlighet att uttrycka rollförväntningar till varandra