Boka kurs

Konflikthantering - att gå från
disharmoni till arbetsglädje

Alla råkar ut för konflikter av olika slag. Både i arbetslivet och privat händer det ofta att människor, på grund av olika behov och värderingar kommer i opposition med varandra. Konflikter är påfrestande.

Men de behöver inte begränsa oss. Rätt hanterade kan de bidra till att vi växer som individer och att våra relationer med andra utvecklas. På det sättet kan vi också bli mer effektiva i arbetet.

Konflikter tar mycket resurser i anspråk

Vad kostar en konflikt egentligen? Aktuella undersökningar från Harvard Business Review (2009) visar intressant statistik på att effekterna av en konflikt på arbetsplatsen är mycket skadligare och mer långtgående än vad arbetsledare tror. Följande angavs av anställda som hade varit inblandade i någon sorts konflikt på arbetsplatsen:

 •  48 % arbetade sämre. 
 •  47 % arbetade kortare tid. 
 •  38 % producerade sämre kvalitet. 
 •  66 % producerade sämre resultat. 
 •  80 % lade arbetstid på att oroa sig över konflikten. 
 •  63 % lade arbetstid på att undvika den andra parten i konflikten. 
 •  78 % hävdade att deras lojalitet mot arbetsgivaren hade minskat.* 

Referenser: * Porath, C. & Pearson, C., 2009, ”How toxic colleagues corrode performance”, Harvard Business Review, april, vol. 87, nummer 4.

Vilket resultat skull vi få om vi satte ett värde i pengar på de här siffrorna?

Chefen som representant för arbetsgivaren betalar lön för ett fullgott jobb heltidsjobb men får bara tillbaka för deltidsarbete. Gapet är den kostnad/förlust som uppstår genom sämre produktivitet, effektivitet och kvalité, sämre skattningar från kunder, mindre intäkter för företaget och högre kostnader i termer av exempelvis ökade sjukskrivningar.

Hur mycket energi och resurser tillåter ni att konflikter och dåligt fungerande grupper får stjäla på er arbetsplats?

Vi arbetar med konflikthantering på flera sätt

 • Konfliktakuten
 • Förebyggande åtgärder
 • Konflikthandledning för chefer
 • Konflikthanterings- och medlingsinsatser

Konfliktakuten – när en förändring av det rådande läget måste ske snabbt

Det är vår erfarenhet att vi inte gärna vill se och hantera konflikter i förväg. Vi agerar ofta först när konflikten har eskalerat och blivit omöjlig att leva med. Ottsjöakademin ger därför möjlighet till akut och omedelbar konflikthjälp.

Kontakta oss när du snabbt måste hantera en uppblossande konflikt eller en pågående konflikt som hastigt har eskalerat. Vi har kort startsträcka och kan ge vägledning via telefon, mejl eller möte. Vägledningen omfattar konfliktanalys och förslag till hur konflikten kan hanteras. Det akuta stödet kan utformas genom konflikthandledning, konflikthanteringsstöd och medlingsinsatser.

Förebyggande åtgärder

Vi genomför utbildningar, föreläsningar och seminarier om konflikter och konflikthantering. Syftet är att ge chefer och medarbetare kunskap, modeller och en vokabulär för att själva kunna förstå och analysera konflikter och dess orsaker.

I det förebyggande arbetet kan vi också bidra med hur ditt företag/din organisation kan bygga robusta samarbetskulturer som dels minimerar uppkomsten av konflikter, dels gör det möjligt att på ett tidigt stadie identifiera och därmed lättare kunna hantera konflikterna.

Konflikthandledning för chefer

Vår utgångspunkt är att chefer har ett särskilt ansvar för att hantera de konflikter som finns på arbetsplatsen. Konflikter som finns i gruppen och på arbetsplatsen äger chefen. Men det finns olika sätt att hantera det på. Ibland räcker det att peka på att du har noterat att det finns irritationer och att du vill att parterna själva reder ut situationen. Ibland måste chefen själv aktivt ingripa och hantera konflikten.

Som chef uppstår ibland ett behov av att diskutera och få råd eller handledning i hur en konfliktsituation bör och kan hanteras. Som konflikthandledare kan våra roller se lite olika ut. Vi kan vara rådgivare, bollplank, handledare, fortbildare och kunskapsbärare

Som chef kan du få konflikthandledningsstöd i syfte att exempelvis 

 • Förstå konflikten och de olika parternas intressen, behov och rädslo
 • Se olika lösningsalternativ med olika för- och nackdelar
 • Förstå när du aktivt ska ingripa och när du ska inta en mindre aktiv roll
 • Förstå de konflikter som du själv finns i på arbetsplatsen
 • Utveckla en kommunikationsstrategi hur du kan föra ett samtal med motparten i en starkt eskalerad konfliktsituation
 • Öka medvetenheten om din och andras olika konflikthanteringsperspektiv

Konflikthanterings- och medlingsinsatser

Vi genomför reparativa insatser genom konflikthantering och/eller medling på olika nivåer i organisationen mellan berörda och inblandade parter. Vi arbetar med olika metoder och modeller för konflikthantering som är både tidseffektiva och ger goda resultat.

Arbetsformerna anpassas efter konfliktens karaktär, orsaker, hur långt konflikten har eskalerat samt parternas viljor och förmågor att hantera det svåra. Vår roll i dessa situationer är att vara konflikthanterare, processledare och/eller medlare. Med våra metoder undviker du att konflikterna stjäl tid, resurser och energi i företaget.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig för mer information.