Boka kurs

Analysverktyg

Att vi människor är olika är ingen nyhet, inte heller att våra olikheter ibland gör att vi har svårt att förstå varandra. När personer, grupper och företag vill fungera bättre tillsammans kan det vara bra med något hjälpmedel och verktyg som visar hur gruppmedlemmarna fokuserar och ser på saker och ting samt hur de fattar beslut.

Många till synes olika beteenden och drivkrafter kan förklaras utifrån psykologisk teori. Resultaten från olika profilanalyser blir ett lättfattligt diskussionsunderlag som ger människor bättre insikt i såväl sina egna som andras agerande och reaktioner.

Vi väljer de verktyg och analysinstrument som är mest tillförlitliga och som passar för de olika frågeställningarna som vi tillsammans med uppdragsgivarna blir överens om att belysa. Analysverktyg som vi idag använder är följande. Läs mer om hur du kan använda verktygen för att bygga ett högpresterande team »

GDQ

GDQ (Group Development Questionnaire) är det första vetenskapliga sättet att mäta en grupps utvecklingsbehov. . GDQ bygger på mångårig forskning av Dr Susan Wheelan och är en praktisk och effektiv metod för att utveckla ledningsgrupper och arbetsgrupper till högre produktivitet och effektivitet. Metoden uppfyller krav på reliabilitet och validitet. Mätinstrumentet analyserar även vilka frågor gruppen har ett behov av att arbeta vidare med baserat på Wheelans teoretiska modell för grupputveckling. Enkäten innehåller 60 påståenden som berör gruppens fungerande. Varje påstående behandlar en variabel som är förknippad med någon av de fyra faserna i Wheelans utvecklingsmodell.

FIRO B

FIRO-B visar våra sätt att samspela med andra. Instrumentet ger kunskap om människors olika mellanmänskliga behov och hur dessa avspeglar sig i kommunikation och samarbete med andra. FIRO-B visar också hur man uppfattas av andra, vad som kan orsaka konflikter, hur man kommunicerar och i vilka arbetsmiljöer man kommer bäst till sin rätt. Dynamiken i arbetsgrupper och team kan enkelt och pedagogiskt förklaras och utvecklas med hjälp av begreppen i FIRO-B. Instrumentet är ett bra komplement till Myers-Briggs Type Indicator.

MBTI

Myers-Briggs Type Indicator, som bygger på den schweiziske psykiatern C G Jungs teori om psykologiska typer, är ett av världens mest använda personlighetsinventorium. MBTI är i första hand ett instrument för självkännedom och personlig utveckling. Det visar hur skillnader mellan människor kan tas tillvara och användas på ett konstruktivt sätt. Kunskap om egna och andras preferenser leder till ökad förståelse både för sig själv och andra.

SDI

SDI – kartläggningen(Strength Deployment Inventory) belyser vad vi som individer har för motiverande värdesystem i en grupp och hur detta påverkar samspelet emellan oss under två betingelser. Det ena när det fungerar bra och det andra när det uppstår irritationer och konflikter i samspelet. Analysen beskriver också våra individuella konfliktmönster och hur vi kan se på våra personliga styrkor men också vad som händer i relationen till andra när vi överdriver och/eller fel använder våra styrkor. SDI är ett väl beprövat verktyg som utvecklar medarbetarnas samarbetsförmåga, och sänker kostnaderna för konflikter.