Boka kurs

Arbetssätt och utgångspunkter i en organisations utveckling

Uppdraget börjar med en dialog där företagets/organisationens behov är i centrum. Vi presenterar vårt synsätt och våra utgångspunkter, vår kompetens och erfarenhet samt våra arbetsmetoder och arbetsverktyg. Med stor kunnighet och erfarenhet arbetar vi systematiskt och målfokuserat.

Under startmötet går vi igenom uppdragets tänkta syfte, mål och avgränsningar. Därefter genomför vi en anpassad förstudie genom exempelvis intervjuer, skriftliga enkäter eller internetbaserade nulägesundersökningar. Här identifierar vi problembilder, utvecklingsbehov med mera. Resultatet av förstudien stäms av med beställaren. Det är viktigt att säkerställa att utvecklingsinsatserna träffar rätt.

Förstudien styr framtagning av uppdragets/utbildningens konkreta innehåll och upplägg. Särskild ramar och budget för uppdraget kan fastställas.

Kontinuerliga uppföljningsmöten

Vi för en kontinuerlig dialog med uppdragsgivaren och genomför löpande utvärderingar av våra insatser. Vid problem och eventuella brister föreslår vi konkreta åtgärder. Efter avslutat uppdrag genomför vi en avslutande utvärdering där vi också överlämnar våra iakttagelser till uppdragsgivaren. Vi organiserar gärna uppdraget genom en styrgrupp med representanter från beställaren och från oss som konsulter.

Arbetssätt vid öppna utbildningar

Innan utbildningarna påbörjas kontaktas deltagarna för att vi innan utbildningen påbörjas ska kunna ta del av deras förväntningar och personliga mål med utbildningen. Detta för att vi inom utbildningens ram i största möjliga mån ska kunna skräddarsy innehållet till deltagarnas förväntningar. Vid alla våra öppna utbildningar är deltagarantalet begränsat till mellan 8 och 12 deltagare. Detta för att kunna ge möjlighet för viss individuell anpassning samt att deltagarna ska kunna ges möjligheter att träna och vara aktivt deltagande.

Innan kursen avslutas utvärderas utbildningens innehåll och genomförande individuellt och tillsammans i grupp. För att stimulera att vunna insikter och kunskaper leder till förändring får deltagarna skriva ett personligt brev till sig själva innehållande en personlig handlingsplan. ”Brevet till mig själv” skickar vi till respektive deltagare ca två månader efter avslutad utbildning.

Efter ca en månad kontaktar vi deltagarna på telefon i syfte att få en återkoppling hur deltagaren upplevde kursen med lite distans.

Pedagogiska metoder

Vi arbetar med en upplevelsebaserad och problembaserad inlärning med verksamhetsanknytning. För oss har teorierna sin plats. Men det är förändrat handlande (om deltagaren ser vinst och känner lust med det) som räknas i första hand. Det är när övningar integreras med teori och reflexion som ökad självinsikt och självkännedom uppstår.

Hur vi lär in är en process som bland annat påverkas av individens behov, mål och motivation. Inlärning kan ske på olika sätt. Det kan ske genom konkret upplevelse, reflekterande observation, abstrakt tänkande och aktivt experimenterande. Vi har alla vår tyngdpunkt i någon eller några av dessa lärstilar. Hur vi lär in är avhängigt den inlärningstil vi har. Detta påverkar också det sätt och de metoder vi använder i rollen som utbildare.

Vårt sätt att arbeta tar hänsyn till olika individers inlärningsstilar. Det är viktigt för oss att få kunskap om våra deltagares inlärningsstilar. Det möjliggör att vi pedagogiskt kan kombinera föreläsningar, grupparbeten, analyser, återkoppling, egna reflexioner och träningsaktiviteter utifrån deltagarnas och utbildningsgruppens behov.

Teoretisk grund

Vi tar utgångspunkt i kunskaper om individers, gruppers och organisationers utveckling och psykologi. Vi använder bland annat Susan Wheelans socialpsykologiska teori IMGD (Integrerad modell för grupputveckling) samt Will Schutz FIRO teori som mer är en individualpsykologisk teori om individers behov, rädslor och beteenden i gruppers olika utvecklingsstadier.

Vi har också en viktig bas i vuxenutvecklingens psykologi. Kunskapen från forskningen om jagutveckling och vuxenutveckling kan användas för att exempelvis förstå arbetsplatskonflikter och förändringsarbete i organisationer och företag. Men också för att beskriva de färdigheter och egenskaper som leder till självinsikt och personlig utveckling för medarbetarskap och ledarskap.

Vi tar bland annat utgångspunkt i de stadier av vuxnas utveckling som identifierats och beskrivits av forskare som Jane Loevinger, Robert Keegan och Bill Joiner & Stephen Josephs. Vi hämtar också inspiration och kunskap av Thomas Jordan som är docent, forskare och lärare vid Institutionen för arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. Han har forskat och undervisat om konflikter, samarbete och vuxenutveckling sedan mitten av 90-talet.

Vi anlägger även ett systemiskt perspektiv när vi arbetar tillsammans med uppdragsgivaren. För oss är verksamheten en helhet, där varje del påverkar och är beroende av de andra delarna. För oss är det viktigt att inte bli en del av organisationen. I uppdragen är det kunden som har ansvaret och skapar verksamheten, inte konsulten.

Problemdefinitioner, målsättningar och förändringar måste förankras i hela organisationen för att ge önskad effekt. Vi är aldrig kvar längre än nödvändigt i ett uppdrag men vi säkerställer varaktiga resultat och att de vunna kunskaperna bevaras och utvecklas i företaget.