Boka kurs

Ledningsgruppsutveckling
med UGL som gemensam bas

Ibland fungerar inte ledningsgrupper på det tänkta sättet. Det strategiska och affärsutvecklande helhetsperspektivet som bör vara i fokus kommer kraftigt i skymundan bland annat på grund av dåligt fungerande relationer, bristande öppenhet och tillit i gruppen.

En effektiv ledningsgrupp måste klara av att fungera i såväl medgång som motgång dels utifrån gruppens strategiska uppgift för företaget/organisationen dels utifrån att det högsta samlade ledarskapet i organisationen är en förebild för övriga grupper och individer i företaget.

Vi kan erbjuda en ledningsgruppsutveckling med UGL-utbildning som bas. Vårt program bidrar till såväl individutveckling som grupputveckling.

Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgruppsutvecklingen tar sin utgångspunkt i fyra viktiga aspekter för en ledningsgrupp:
1. Det krävs ett gemensamt syfte och gemensamma mål för gruppens verksamhet och utveckling.
2. Det behövs en hög medvetenhet om vilka kompletterande kunskaper och erfarenheter som behövs kopplat till ledningsgruppens funktion och uppgift.
3. Det är nödvändigt med ett delat engagemang för en gemensamarbetsmetodik.
4. Alldeles avgörande är ett gott och utvecklande arbetsklimat i ledningsgruppen.
Ledningsgruppsutvecklingen genomförs som ett utvecklingsseminarie under två dagar med en uppföljningsdag.

Individutveckling

Var och en i ledningsgruppen åker ensam iväg på en UGL-utbildning. UGL ger stark individutveckling samtidigt som den ger förståelse för en grupps utvecklingsprocesser. UGL – utbildningen ger också ledningsgruppens medlemmar tillgång till ett gemensamt språk och förhållningssätt i företaget.

Utvecklingsprogrammet i sin helhet organiseras enligt följande:
1. En förträff omfattande en halv dag. Vi presenterar programmats innehåll och genomförande. Stämmer av med deltagarnas förväntningar och farhågor samt identifierar aktuella behov i ledningsgruppen och i företaget. Detta för att skapa gemensamma övergripande mål för såväl den individuella utvecklingen som för ledningsgruppsutvecklingen.
2. Genomförandet av de individuella UGL-utbildningarna.
3. Ledningsgruppsutvecklingen - två dagar med en uppföljningsdag.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig för mer information.