Boka kurs

Analysverktyg

Att vi människor är olika är ingen nyhet, inte heller att våra olikheter ibland gör att vi har svårt att förstå varandra. När personer, grupper och företag vill fungera bättre tillsammans kan det vara bra med något hjälpmedel och verktyg som visar hur gruppmedlemmarna fokuserar och ser på saker och ting samt hur de fattar beslut.

Många till synes olika beteenden och drivkrafter kan förklaras utifrån psykologisk teori. Resultaten från olika profilanalyser blir ett lättfattligt diskussionsunderlag som ger människor bättre insikt i såväl sina egna som andras agerande och reaktioner.

Vi väljer de verktyg och analysinstrument som är mest tillförlitliga och som passar för de olika frågeställningarna som vi tillsammans med uppdragsgivarna blir överens om att belysa. Analysverktyg som vi idag använder är följande.

Myers Briggs Type Indicator (MBTI)

Myers-Briggs Type Indicator, som bygger på den schweiziske psykiatern C G Jungs teori om psykologiska typer, är ett av världens mest använda personlighetsinventorium. MBTI är i första hand ett instrument för självkännedom och personlig utveckling. Det visar hur skillnader mellan människor kan tas tillvara och användas på ett konstruktivt sätt. Kunskap om egna och andras preferenser leder till ökad förståelse både för sig själv och andra.

Strength Deployment Inventory (SDI)

SDI är ett kartläggningsverktyg med syfte att förstå vilka drivkrafter och motiverande värdesystem som ligger bakom mitt eget och andras beteenden. Det är ett kraftfullt och dynamiskt verktyg att se på mellanmänskliga relationer i syfte att bygga kommunikation, tillit, empati och effektiva relationer. SDI är baserad på Relationship Awareness Theory, RAT. Teorin är utvecklad genom dr Elias. H. Porters akademiska forskning och vardagliga kliniska erfarenheter.

FIRO - B

FIRO-B visar våra sätt att samspela med andra. Instrumentet ger kunskap om människors olika mellanmänskliga behov och hur dessa avspeglar sig i kommunikation och samarbete med andra. FIRO-B visar också hur man uppfattas av andra, vad som kan orsaka konflikter, hur man kommunicerar och i vilka arbetsmiljöer man kommer bäst till sin rätt. Dynamiken i arbetsgrupper och team kan enkelt och pedagogiskt förklaras och utvecklas med hjälp av begreppen i FIRO-B. Instrumentet är ett bra komplement till Myers-Briggs Type Indicator.

GDQ – Group Development Questionnaire

Group Development Questionnaire (GDQ) är ett forskningsbaserat instrument av Susan Wheelan som analyserar gruppers utvecklingsstadier och behov. Verktyget är en praktisk och effektiv metod för att utveckla arbets- och ledningsgrupper.

Team Ouality Survey – TQS

TQS är en enkel och praktisk kartläggning som tar utgångspunkt i fem faktorer.  

  • Engagerande mål
  • Smarta strukturer
  • Öppet samspel
  • Ständig utveckling
  • Högt engagemang

Den består av 35 frågor till hela teamet som besvaras på webben eller på en app. Frågorna handlar om de faktorer som teamet själv kan påverka och som påverkar teamets effektivitet, kvalitet och välbefinnande. Kartläggningen visar teamets styrkor, dess viktigaste utvecklingsområden samt hur mycket ansvar teamet och teamets medlemmar tar för sina nyckelfrågor.