Boka kurs

Ottsjöakademin bygger och
utvecklar högpresterande team

Behovet av att utveckla högpresterande team har aldrig varit större än idag. I en tid när hjulen rullar allt snabbare i arbetslivet, teknikens halveringstider krymper och kravet på flexibla lösningar blir till viktiga konkurrensfördelar krävs det att man kan optimera företagets olika kompetenser och personligheter i en gemensam ansträngning.

Oavsett om det gäller arbetsgrupper, projektgrupper eller ledningsgrupper krävs det att gruppen utvecklas till ett effektivt och högpresterande team. Då lär man sig utnyttja varandras kompetenser och erfarenheter och kan därmed skapa bättre resultat genom varandra.

Ett högpresterande team:

 • slutför sina projekt snabbare.
 • producerar varor och tjänster med högre kvalité.
 • genererar större avkastning och lönsamhet.

I genomsnitt utvecklas 20 % av alla grupper till högpresterande team. Hur många grupper på din arbetsplats är disfunktionella och dåligt fungerande? Hur många är högpresterande? Har ni råd att inte vara ett effektivt och högpresterande team?

Att bygga och utveckla högpresterande team kräver:

 • ett gynnsamt organisatoriskt klimat.
 • en gruppdynamisk kunskap hos medarbetare och ledare.
 • tid för utbildning och träning.

Vi tränar, bygger och utvecklar högpresterande team och teamledare med olika metoder och instrument:

 • analyser genom intervjuer, observationer och GDQ – verktyget.
  Läs mer under analysverktyg »
 • olika former av gruppinterventioner.
 • personlighetstest och analys av teamroller.
 • Utbildning i gruppdynamik och grupprocesser, praktisk teambuilding, kommunikation, konflikthantering och feedback.

Aktiviteter och evenemang som syftar till att stärka teamkänslan. Ibland kan gemensamma upplevelser och strapatser utanför arbetsplatsen utveckla relationerna. Att lära känna nya sidor av varandra och att övervinna svårigheter kan i kombination med andra utvecklingsinsatser bidra till att skapa effektiva team

Teamutveckling kan ske genom en kombination av olika åtgärder, både på den egna arbetsplatsen och genom utbildning på annan ort. Vi hjälper dig att analysera din ”gruppsituation” och formulera målen med teamutvecklingsinsatsen.

Det kan handla om teambuildning i medvind eller motvind? Exempelvis:

 • företaget går bra, lönsamheten god och de anställa trivs.
 • två avdelningar slås ihop till en.
 • en nystartad projektgrupp behöver starthjälp.
 • företaget har minskat antalet anställda och de kvarvarande jobbar med delvis nya mål och arbetsuppgifter.
 • gruppen behöver jobba med mål och visionsträning.
 • du har stark rollsökning och destruktiva konflikter finns i arbetsgruppen.

Vi tar avstamp i problem- och målanalys och formar rätt utvecklingsinsats för rätt utvecklingsbehov.

10 nycklar för att skapa högpresterande team

1. Mål - Den viktigaste egenskapen som kännetecknar ett högpresterande team är att alla medlemmarna i gruppen har en klar och tydlig bild av vad målen innebär samt är överens om målen och dess innebörd.

2. Roller – Gruppen behöver bli överens om vad som behöver göras och vem som gör vad för att uppnå målen. Det kräver att varje medarbetare har rätt kompetens och erfarenhet och att denna har accepterat sin roll.

3. Ömsesidigt beroende – I framgångsrika grupper arbetar medlemmarna tillsammans i såväl helgrupp som undergrupper. Det finns en inriktning, förståelse och önskan om att vara ömsesidigt beroende av varandra i syfte att uppnå det gemensamma målet

4. Ledarskap – Ledaren har goda kunskaper om vad gruppen behöver vid olika tidpunkter och hur man ska uppträda och hur man ska understödja utveckling till ett team. Ledaren måste vara en effektiv gruppmedlem oavsett vilket stadium som de övriga i gruppen befinner sig i. Det innebär exempelvis att förstå vilken typ av feedback som gruppen behöver i olika grupputvecklingsstadier. Det kräver också en god självkännedom så att inte ledaren blandar in sina egna behov i gruppens utveckling.

5. Kommunikation och feedback – Det är viktigt att utveckla en öppen kommunikation som tillåter öppenhet, dialog och delaktighet. Att träna konstruktiv feedback på sina och andras individuella prestationer och bidrag är viktigt att utveckla.

6. Diskussion, beslutsfattning och planering – I ett effektivt team ägnar medlemmarna tid åt att planera, definiera och diskutera de problem som ska lösas samt fattar nödvändiga beslut. Det handlar om ansvarstagande och medskapande.

7. Implementering - Teamet implementerar lösningar och beslut som har fattats. Det finns ett ansvar och vilja hos gruppens medlemmar att handla i enlighet med fattade beslut. Skevheter och felaktiga beslut rättas till.

8. Normer och individuella skillnader - Ledaren och gruppen formar och uttrycker normer som uppmuntrar prestation, kvalité och utveckling. Mångfald och olikhet hanteras så att det gynnar utförandet av arbetsuppgifterna.

8. Gruppstruktur - Framgångsrika team består av minsta möjliga antal medlemmar som krävs för att målet ska nås och för att uppgiften ska kunna utföras. Gruppstrukturen bör formas så att gruppstorleken på befintliga grupper inte överstiger 8 personer. Inriktningen är att verka nära verksamheten och att inte forma och processa för komplexa organisationer. Medlemmar kan bilda undergrupper. Undergrupper är accepterade och uppskattade för sina bidrag i högpresterande team.

10. Samarbete och konflikter - Ett högpresterande team är sammansvetsat och bygger på samarbete. Högpresterande team har effektiva strategier för konflikthantering (som man har byggt upp). Detta betyder inte att man alltid är överens.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig för mer information.