Boka kurs

Ottsjöakademins
UGL-utbildningar

Vi lever en stor del av vårt liv i grupper. Såväl arbetsliv och privatliv präglas och består av grupper och av de mönster och mekanismer som präglar det dynamiska samspelet mellan individer i en grupp. Vill du inspireras, utvecklas och stärkas i din roll som ledare, medarbetare, projektledare, gruppmedlem, konsult eller utbildare?

UGL är en av de mest uppskattade utbildningarna som finns idag inom ledarskap, gruppdynamik och kommunikation. Den ger en garanterat stark upplevelse och du får insikt och förståelse om drivkrafter, dynamik och rollfördelningen i en grupp.

UGL ger dig ökad insikt i hur dynamiken i en grupp påverkar skeendet och hur olika ledarstilar kan anpassas till gruppens mognad och uppgift. Du kommer att bli skickligare på att ge och ta feedback och förstå hur du ska agera för att bidra till ett konstruktivt klimat i arbetsgruppen.

Men framförallt kommer du få ökad insikt om dig själv, om dina behov och ditt beteende i en grupps olika utvecklingsstadier. Du kommer att få förståelse för hur du uppfattas i en grupp, hur du påverkar och påverkas av andra och hur du kan bidra till en grupps utveckling och effektivitet. Vill du få insikter om dig själv och andra som du kommer att ha nytta av under resten av ditt liv så ska du gå en UGL – Utveckling av Grupp och ledare.

Ottsjöakademin har bedrivit UGL utbildningar sedan mer än tio år tillbaka och genomför ca 10 UGL utbildningar per år. Ottsjöakademin erbjuder dig också möjligheter till stöd- och uppföljningsinsatser efter genomförd UGL-utbildning »

Ottsjöakademin kvalitetssäkring av UGL-utbildning

UGL 2008 bygger i hög utsträckning på en upplevelsebaserad inlärning och i dess natur ligger att deltagare blir berörda och lär genom upplevelsen. Då krävs att handledarna har förmåga att möta deltagarna och att kunna hantera upplevelserna så att varje deltagare får ökad självinsikt och självförståelse.

UGL 2008 fokuserar i hög grad på det aktuella samspelet i gruppen, vilket innebär att deltagarnas inlevelse och öppenhet blir avgörande för omfattningen av inlärningen. Avgörande för inlärningen beror på hur deltagarna upplever trygghet i en ny situation som präglas av främlingskap. Detta påverkas i hög grad av den trygghet som skapas av handledarna. Därför är det också centralt i vårt kvalitetsarbete att skapa förståelse för vilka förhållningssätt som skapar ökad, respektive minskad trygghet.

En UGL-deltagares upplevelse, kunskapsinhämtning och möjligheter till självinsikt med bibehållen självkänsla handlar i mycket högutsträckning om UGL arrangörens och UGL handledarnas sätt att före, under och efter kvalitetssäkra handledarnas grundsyn, etiska förhållningssätt, kompetens, erfarenhet och samspelsförmåga.

Ottsjöakademin fokuserar och jobbar med ständig kvalitetsutveckling enligt följande:

  • Särskilda krav på kunskaper och utbildning.
  • Särskilda krav på erfarenhet.
  • Särskilda krav på sammansättningen av handledarparet.
  • Fortlöpande samarbete och avstämning.

Våra UGL–handledare

Våra UGL-handledare har mångåriga erfarenheter av att jobba med UGL-utbildningar och andra former av grupprocesser. Ottsjöakademin jobbar förutom med UGL-utbildningar också med många andra grupputvecklingsprocesser som ledningsgrupps-, arbetsgrupps- och projektgruppsutveckling. Parallellt med detta jobbar vi med individhandledning, konflikthantering, andra ledarskapsutbildningar och organisationsutvecklingsinsatser.

Vi är övertygade om att denna bredd i vår verksamhet också gagnar genomförandet av UGL och samspelet mellan oss handledare. Hos oss är det därför viktigt att handledarna inte jobbar med för många eller för ensidigt med UGL kurser under ett år utan också jobbar i andra processammanhang med individ, grupp och konflikthantering.

Handledarna vid våra UGL-kurser består alltid av en kvinna och en man. Vi lägger stor vikt vid att säkerställa att varje handledarpar genom sitt samspel har förmågan att hålla samman gruppen, stötta samspelet och hantera konflikter samt att kunna se och hantera deltagarnas reaktioner och känslouttryck.

Referenser

Vi lämnar gärna CV på våra handledare och referenser från tidigare kursdeltagare som har haft de handledare som ska leda kursen du är intresserad av.