Boka kurs

Teambook - en unik
plattform för teamutveckling

Ett digitalt stödsystem som kontinuerligt mäter, följer upp, tränar och belönar teamet i deras utveckling.

Varför jobba med teamutveckling

  • Utveckla effektivitet, lönsamhet, arbetsglädje och kreativitet. Många verksamheter organiserar sig i för stora grupper. För stora grupper omöjliggör ett effektivt samarbete. Genom att designa och träna samarbetande team ökar effektivitet, lönsamhet och välbefinnande.
  • Ge en snabb och effektiv start för projektgrupper. Att ge projektgrupper en effektiv start som främjar utveckling och kreativitet och som minimerar försiktighet, maktkamp och dolda agendor.
  • Utveckla ett kompetent medarbetarskap. Att utveckla ett kompetent medarbetarskap där potentialen hos varje medarbetare tas till vara.
  • Ta sig igenom konfilktfaser. Att ta sig igenom konfliktfaser. Konflikt och opposition är naturliga steg i en grupps utveckling. Tyvärr stannar många grupper kvar i en improduktiv gruppkultur. År efter år efter år …
  • Hantera och skapa förändringar. I utvecklande team är förändring en positiv utmaning. I outvecklade team kan medarbetarna ibland sätta sina egna behov före verksamhetens.
  • Minska ledarberoendet. I en utvecklad teamkultur hanterar teamet själv sina vardagsfrågor. Ledarens roll blir mer att arbeta strategiskt, skapa utmaningar och arbeta med framtidsfrågor.

Teambook baseras på tre grunder:

  • En forskningsbaserad metod att skapa högpresterande team baserad på Susan A. Wheelans studier av 12.000 arbetsgrupper. I 40 år har den amerikanska psykologiprofessorn Susan A. Wheelan studerat över 12 000 arbetsgrupper. Resultatet är den första vetenskapligt belagda modellen för gruppers utveckling. Integrated Modell of Group Development. Modellen visar exakt vad som hindra eller hjälper en grupp att bli ett högpresterande team.
  • Det går att mäta. Wheelan har utvecklat ett mätverktyg GDQ (Group Development Questionnaire) som gör det möjligt att identifiera vad varje enskild arbetsgrupp behöver jobba med för att kunna bli ett högpresterande team. Vad vi ska lägga tyngdpunkten på i en utvecklingsinsats beror på i vilket utvecklingsstadie arbetsgruppens finns i samt hur gruppens medlemmar upplever gruppens styrkor, svagheter och förbättringsområden. Vi rekommenderar att en utvecklingsinsats inleds med en kartläggning av gruppens upplevda nuläge. GDQ är det första vetenskapliga sättet att mäta en grupps utvecklingsbehov
  • En effektiv metod för att nå resultat – Teambook. Ottsjöakademin har arbetsmetoder och verktyg för att på ett kostnads- och tidseffektivt sätt få största möjliga utveckling och resultatförbättring. I stället för långa utbildningar och stora konsultinsatser bygger den på att teammedlemmarna själva tar ansvar för sin egen grupps utveckling genom att göra små, men rätt förändringar i sitt vardagsarbete. Teamutveckling måste tränas.

Se en presentation av Teambook

Kort sammanfattat ser Teambook-metoden ut så här:

Med utgångspunkt från sin GDQ-mätning arbetar gruppen fram vilka högpresterande vardagsförändringar de bör göra. Dessa följs månadsvis upp i det digitala verktyget Teambook.

Ett tiotal unika frågor kring just denna grupps valda vardagsförändringar arbetas fram och ställs varje månad. Dessa mäts kontinuerligt. Alla ser resultatet och gruppen kan se vilka frågor de behöver jobba vidare med. Uppföljningsfrågorna kan kombineras med andra uppgifter som gruppen behöver träna och utbildas i.

Gruppens arbete följs av ansvarig konsult som vid behov kan ge handledningstöd till grupp och ledare. Efter 6 månader görs en ny GDQ mätning där teamet får ett tydligt kvitto om sin utveckling och sitt resultat. Det ger möjlighet till nya fokusområden och nya digitala uppföljningar att jobba vidare med.

Forskning visar

Forskning visar att grupper blir effektivare i senare faser. Vi hjälper grupper att identifiera och arbeta med hinder och utmaningar för att snabbare ta sig till fas III och IV. 

Grupputvecklingsprocess Y G B

En utvecklingsprocess med
oss kan exempelvis se ut så här

1. Start
Analys av problembilder/målbilder, beslut och ramar för teamutvecklingen.

2. Ledarträff
Att skapa trygga och motiverade ledare. Utbildning i teamutveckling och ledarskap, vad är GDQ? Teambook process och innehåll.

3. Analys
Analys av gruppens nuläge (GDQ).

4. Teamdagar
Workshop med teori, analysresultat, handlingsplan och träning.

5. Teambook 6 månader
Träning i vardagen med digitalt stöd (Teambook) för att stötta beteendeförändring.

6. Ledarstöd
Ledarstöd/handledning för att stötta ledare att driva beteendeförändring.

7. Utvärdering workshop
Utvärdering av den gångna 6 månaders perioden (ny GDQ) samt uppdatering av handlingsplan. Beslut om eventuell förlängd Teambook process Läs mer om verktyget GDQ