Boka kurs

På Väg - ett företagsanpassat
ledarutvecklingsprogram

Vår utgångspunkt är att det krävs trygga och insiktsfulla ledare med god självkännedom och med en realistisk självbild. Vårt ledarutvecklingsprogram hjälper dig att komma vidare i chefs- och ledarrollen.

Syfte för hela ledarutvecklingsprogrammet

  • Få ökade kunskaper och säkerhet i rollen som chef och ledare utifrån de ledstjärnor och krav som ställs på ledare i företaget.
  • Att bidra till att utveckla en gemensam syn på chefs och ledarskapsfrågor i företaget.
  • Få ökad självinsikt och självkännedom i chefs- och ledarrollen.
  • Få verktyg för verksamhetens och människors utveckling.

Programmet är utvecklat och beprövat under 8 år och utbildningen genomförs i fyra steg under ett halvår med studier på hemmaplan under mellanperioderna. Varje steg omfattar tre dagar. Följande teman utgör grunden för ledarutvecklingsprogrammet:
 
Ledarskap och grupp
Vi belyser vikten av att förstå och forma sin chefs- och ledarroll utifrån den organisations som deltagaren finns i. Vi påvisar makt- och konkurrens perspektivet som är viktiga aspekter att förhålla sig till i chefsrollen. Vidare berör vi olika faser i en grupps utveckling samt det situationsanpassade ledarskapet Vi arbetar med feedbackverktyget som ett viktigt verktyg att utveckla såväl individ, grupp som verksamhet och organisation. Under det första steget skapar vi en gemensam plattform för hela det fortsatta ledarskapsprogrammet.

 
Det personliga ledarskapet
Under detta steg får deltagarna ökad personlig självkännedom om sina drivkrafter, motiverande värdesystem och sina styrkor och skuggsidor. Vi jobbar med personlighetsanalysen Meyers Briggs Type Indicator (MBTI) och kartläggningsverktyget Strength Deployment Inventory (SDI). Under det andra steget belyser vi också vikten av att förstå med vilken värderingsgrund jag bygger mitt ledarskap. Vi påvisar genusperspektivet på ledarskap under rubriken leda kvinna respektive leda man. Avslutningsvis berör vi ledarskapets retorik – att som ledare nå fram med sitt budskap samt grunderna i mötesteknik.

 
Chefens verktygslåda
Att förstå hur jag som chef agerar och reagerar i olika situationer är chefens allra bästa verktyg. Men därutöver finns det ett antal verktyg och tekniker som utvecklar och förfinar ditt ledarskap. Med det tredje steget ”chefens verktygslåda” ger vi dig kunskaper och träning i tre av de kanske viktigaste momenten som en chef måste kunna behärska – kommunikation, konflikthantering och coaching. Vi belyser också kris-, förändringsreaktioner och försvarsmekanismer. Vi berör också chefens ansvar att såväl förebygga som att hantera mobbing och andra former av trakasserier. Under en av kursdagarna får deltagarna träna svåra samtal/svåra situationer med en professionell skådespelare.

 
Ledarens fortsatta karriär och framtid.
Temat på det fjärde och avslutande steget är livs- och karriärplanering. Vi repeterar kort innehållet i det genomförda programmet med fokus på vad deltagarna har uppnått och hur de vill använda de vunna kunskaperna och insikterna i den fortsatta livs- och karriärplaneringen. Vi belyser också stress- och hälsoperspektivet. Hur ska morgondagens chefer hantera balansen mellan arbete, familj och fritid samt hantera tidsbrist och stress? Hur åstadkomma utrymme för chefs- och ledarvård – att skapa förutsättningar för hållbara chefer.

 
Mer praktik än teori
Vi arbetar under samtliga steg med upplevelsebaserad inlärning (UBI) och problembaserad inlärning (PBI). För oss har teorierna sin plats, fast det är förändrat handlande som räknas i första hand. Det är när övningar integreras med teori och reflektion som ökad självinsikt och självkännedom uppstår.

 
Som en röd tråd
Som en röd tråd under hela utbildningsprogrammet erbjuder vi programpunkter för att utbyta erfarenheter mellan kursdeltagarna i syfte att bygga interna nätverk på chefsnivå som deltagarna har nytta och glädje av även efter programmets avslut.

Under hela ledarutvecklingsprogrammet planerar vi in tid för att ge deltagarna personlig ledarcoching. För att ledarutvecklingsprogrammet ska leva under mellanperioderna bedrivs litteraturläsning med skriftliga essäredovisningar och andra former av skriftliga hemuppgifter.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig för mer information.